Změna platebního účtu

Jestliže jste se rozhodl/a změnit svého dosavadního poskytovatele platebních služeb a chcete převést všechny nebo některé platební služby k novému poskytovateli, pak Vám následující informace pomohou tuto změnu platebního účtu uskutečnit.

Postupy při změně platebního účtu se řídí zákonem o platebním styku 370/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Standardem České bankovní asociace č. 22 – MOBILITA KLIENTŮ – POSTUP PŘI ZMĚNĚ PLATEBNÍHO ÚČTU

Co je třeba udělat?

 • Zvolte si nového poskytovatele platebních služeb, ke kterému chcete převést své trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem a pečlivě se seznamte s produkty a možnostmi, které nabízí.
 • V případě, že Vám nový poskytovatel dosud nevede platební účet, požádejte ho o jeho zřízení.
 • Nový poskytovatel musí provést Vaši identifikaci dle požadavků zákona. Budete proto potřebovat platný průkaz totožnosti. Identifikace bude provedena dle podmínek daného poskytovatele.
 • Rozmyslete si, zda chcete k novému poskytovateli převést všechny služby, nebo jen některé a zda chcete účet u dosavadního poskytovatele zrušit. Výpověď smlouvy o účtu, na jejímž základě bude účet zrušen, však může učinit pouze jeho majitel, nikoli osoba oprávněná disponovat s prostředky na účtu.
 • Vyplňte Žádost o změnu platebního účtu a podepište ji podle podmínek nového poskytovatele.
   

O co vše v rámci změny platebního účtu můžete požádat

a) dosavadního poskytovatele

 • Zda a kdy popř. jaké převody plateb na základě trvalých příkazů, souhlasů s inkasem či SIPO má přestat provádět.
 • Zda a kdy má přestat provádět příchozí platby na Vašem platebním účtu.
 • Zda má převést kladný zůstatek účtu na Vás nový platební účet.
 • Zda má předat novému poskytovateli přehled trvalých příkazů a/nebo souhlasů s inkasem.
 • Zda má předat novému poskytovateli přehled pravidelně se opakujících příchozích plateb a odchozích inkas.
 • Zda má zaslat přehled pravidelných plateb (trvalé příkazy, inkasa i příchozí platby atd.) na Vámi uvedený kontakt.

 b) nového poskytovatele

 • Zda má předat dosavadnímu poskytovateli Vaši výpověď smlouvy o platebním účtu.
 • Od kdy má začít provádět trvalé příkazy a nastavit souhlasy s inkasem podle přehledu od dosavadního poskytovatele.
 • Informování plátců opakovaných plateb a/nebo příjemců inkas o změně platebního účtu.
 • Poskytnutí vzoru informačního sdělení o změně platebního účtu pro plátce opakovaných plateb a/nebo příjemce inkas.
   

Co je třeba zvážit?

 • Změna platebního účtu není vždy možná – nový poskytovatel nemusí nabízet stejné služby, na které jste byli u dosavadního poskytovatele zvyklí.
 • Posuďte, jaká je struktura poplatků u nového poskytovatele, jaké a za jakých podmínek nabízí úrokové sazby ke zhodnocení peněz na Vašem účtu a jak je pro Vás nový poskytovatel dostupný v porovnání s dosavadním: kolik má poboček, kolik bankomatů, jaké poskytuje možnosti elektronické obsluhy účtu.
 • Účet u dosavadního poskytovatele nelze v některých případech zrušit – může tomu bránit třeba soudní či jiné rozhodnutí, nebo pokud by zrušení platebního účtu bylo v rozporu se zákonem.
 • Změna platebního účtu trvá ze zákona až 13 pracovních dnů a je tedy vhodné, pokud je to možné, vyhnout se období, ve kterém probíhají platby trvalých příkazů či inkasa, tak aby nebyly některé platby provedeny dvakrát nebo naopak nebyly provedeny vůbec.
 • Pokud uvedete, že má dosavadní poskytovatel převést kladný zůstatek před okamžikem zrušení účtu, vystavujete se riziku vzniku debetního zůstatku.
 • Nezapomeňte, že máte v mnoha případech povinnost informovat různé instituce a poskytovatele služeb o svém bankovním spojení – např. Českou správu sociálního zabezpečení pro zasílání důchodu, zaměstnavatele pro zasílání mzdy, poskytovatele komunikačních služeb či energií – v jejich případě se může lišit i číslo účtu, na který má být placeno podle toho, kdo vede Váš platební účet.
 • Pokud zmocníte nového poskytovatele, informuje třetí strany, které prováděly opakující se transakce o změně platebního účtu za Vás. Kopii plné moci zašle nový poskytovatel daným třetím stranám. Tato služba může být zpoplatněna.
 • Nepožádáte-li o uvedenou službu, poskytne Vám nový poskytovatel vzory informačních dopisů pro třetí strany.
 • Máte-li sjednáno SIPO, počítejte s tím, že účinnost změn nastává později než u jiných partnerů, s ohledem na konkrétní smluvní podmínky mezi bankou a Českou poštou. Pokud platba v daném měsíci neproběhne, bude Vám automaticky zaslána složenka k zaplacení.
 • Pokud u dosavadního poskytovatele změníte přehled trvalých příkazů a souhlasů s inkasem, které si přejete převést k novému poskytovateli, a dosavadní poskytovatel odešle takto změněný přehled novému poskytovateli, tak nový poskytovatel nemůže dle tohoto přehledu nastavit více platebních instrukcí, než bylo původně uvedeno v žádosti.
 • Pokud v žádosti uvedete, že má dosavadní poskytovatel přestat provádět příchozí platby, vystavujete se riziku, že příchozí platby po zvoleném datu budou vráceny zpět plátci a to včetně např. výplaty mzdy, důchodu. V případě platby ze zahraničí bude platba vrácena zpět na náklady klienta.
 • Pokud však u dosavadního poskytovatele  odvoláte či změníte žádost až po té, co dosavadní poskytovatel odeslal novému poskytovateli příslušné přehledy, musíte tyto změny řešit přímo s novým poskytovatelem, mimo proces změny platebního účtu.
 • V případě, že spolu s převedením platebních služeb dojde i ke zrušení platebního účtu u dosavadního poskytovatele, veškerá dispoziční oprávnění (podpisové vzory) k němu zaniknou. Chcete-li dispoziční oprávnění třetím osobám zachovat i k účtu vedenému u nového poskytovatele, musíte je u tohoto poskytovatele znovu zřídit.

Časové schéma změny platebního účtu se založením účtu u Expobank

Nejpozději do 13 pracovních dnů bude požadavek na změnu platebního účtu vyřízený.

Kolik bude změna platebního účtu stát?

V souvislosti se změnou platebního účtu Vám nebudeme účtovat žádné poplatky. Rovněž veškeré informace spojené se změnou platebního účtu Vám poskytneme zdarma.

Požádáte-li však Expobank jako nového poskytovatele, aby informoval plátce opakovaných plateb a/nebo příjemce inkas o změně platebního účtu, bude Vám účtován poplatek ve výši 100,- za každé odeslané oznámení.
 

Co je ještě dobré vědět?

Změna platebního účtu není možná ve všech případech. Speciální/individuální služby a rozdílné produkty poskytované bankami mohou být překážkou pro úspěšné uskutečnění změny platebního účtu. Rovněž ke zrušení účtu u původního poskytovatel nemůže dojít za předpokladu, že tomu brání dohoda klienta a původního poskytovatele (např. smlouva, která zavazuje klienta zachovat běžný účet, zpravidla obvykle z důvodu navázaných úvěrových nebo vkladových produktů).
 

Co doporučujeme:

Ponechte si vždy alespoň 3 roky (promlčecí lhůta) výpisy ke všem svým platebním účtům.
V případě, že si nejste jisti, jak v kterém okamžiku postupovat, obraťte se vždy na nového poskytovatele, který celý proces iniciuje a monitoruje.


Způsob mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem

Máte-li stížnost nebo reklamaci, kontaktujte prosím naše pobočky nebo přímo centrálu Banky:

Expobank CZ a.s., Na Strži 2097/63 , PSČ 140 00, Praha 4
E-mail: info@expobank.cz
telefon: (+420) 844 844 822
fax: (+420) 233 233 299
SWIFT/BIC:      EXPNCZPP
ID Datové schránky Expobank CZ a.s.: 8zuewv8
 

Reklamace (stížnosti) jsou přijímány:

 • poštou,
 • emailem, příp. datovou schránkou,
 • faxem,
 • telefonicky,
 • osobně,

a jsou zpravidla vyřízeny do 30 dnů.

Pokud stížnost interně nevyřešíme k Vaší spokojenosti, můžete kontaktovat finančního arbitra

v souladu se Zákonem o finančním arbitrovi. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Bližší informace na www.finarbitr.cz.

Pokud máte bydliště v jiném členském státě EU, můžete se též obrátit na síť FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).

Jak získat další informace nebo požádat o změnu platebního účtu?


Vyplňte formulář nebo zavolejte od pondělí do pátku (8:00 – 19:00) na zákaznickou linku 844 844 822 a my Vás budeme nejpozději následující pracovní den kontaktovat, abychom si s Vámi domluvili osobní schůzku. Nebo můžete navštívit jakoukoliv pobočku banky.

S naším zpravodajstvím vám již nic důležitého neuteče!