Změna platebního účtu ONLINE

Co je třeba udělat

Co je třeba zvážit

O mobilitu si můžete požádat přímo ve svém internetovém bankovnictví (Účty a vklady -> Převod k nám). Vyplníte číslo účtu u PB a vyberete si z nabídky účet na který se má převod uskutečnit.

Postupy při změně platebního účtu se řídí zákonem o platebním styku 370/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Standardem České bankovní asociace č. 22. 

Co je potřeba udělat?

 1. Zvolte si nového poskytovatele platebních služeb, ke kterému chcete převést své trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem a pečlivě se seznamte s produkty a možnostmi, které nabízí.
 2. V případě, že Vám nový poskytovatel dosud nevede platební účet, požádejte ho o jeho zřízení.
 3. Nový poskytovatel musí provést Vaši identifikaci dle požadavků zákona. Budete proto potřebovat platný průkaz totožnosti. Identifikace bude provedena dle podmínek daného poskytovatele.

 4. Rozmyslete si, zda chcete k novému poskytovateli převést všechny služby, nebo jen některé a zda chcete účet u dosavadního poskytovatele zrušit. Výpověď smlouvy o účtu, na jejímž základě bude účet zrušen, však může učinit pouze jeho majitel, nikoli osoba oprávněná disponovat s prostředky na účtu.

 5. Vyplňte žádost o změnu platebního účtu a podepište ji podle podmínek nového poskytovatele.

O co vše v rámci změny platebního účtu můžete požádat

a) dosavadního poskytovatele

 • Zda a kdy popř. jaké převody plateb na základě trvalých příkazů, souhlasů s inkasem či SIPO má přestat provádět

 • Zda a kdy má přestat provádět příchozí platby na Vašem platebním účtu

 • Zda má převést kladný zůstatek účtu na Vás nový platební účet

 • Zda má předat novému poskytovateli přehled trvalých příkazů a/nebo souhlasů s inkasem

 • Zda má předat novému poskytovateli přehled pravidelně se opakujících příchozích plateb a odchozích inkas

 • Zda má zaslat přehled pravidelných plateb (trvalé příkazy, inkasa i příchozí platby atd.) na Vámi uvedený kontakt

 b) nového poskytovatele

 • Zda má předat dosavadnímu poskytovateli Vaši výpověď smlouvy o platebním účtu
 • Od kdy má začít provádět trvalé příkazy a nastavit souhlasy s inkasem podle přehledu od dosavadního poskytovatele
 • Informování plátců opakovaných plateb a/nebo příjemců inkas o změně platebního účtu
 • Poskytnutí vzoru informačního sdělení o změně platebního účtu pro plátce opakovaných plateb a/nebo příjemce inkas
   

Co je třeba zvážit?

Změna platebního účtu není vždy možná – nový poskytovatel nemusí nabízet stejné služby, na které jste byli u dosavadního poskytovatele zvyklí
Posuďte, jaká je struktura poplatků u nového poskytovatele, jaké a za jakých podmínek nabízí úrokové sazby ke zhodnocení peněz na Vašem účtu 
Účet u dosavadního poskytovatele nelze v některých případech zrušit
Změna platebního účtu trvá ze zákona až 13 pracovních dnů
Pokud uvedete, že má dosavadní poskytovatel převést kladný zůstatek před okamžikem zrušení účtu, vystavujete se riziku vzniku debetního zůstatku
Nepožádáte-li o uvedenou službu, poskytne Vám nový poskytovatel vzory informačních dopisů pro třetí strany
Máte-li sjednáno SIPO, počítejte s tím, že účinnost změn nastává později než u jiných partnerů
V případě, že spolu s převedením platebních služeb dojde i ke zrušení platebního účtu u dosavadního poskytovatele, veškerá dispoziční oprávnění (podpisové vzory) k němu zaniknou

Kolik bude změna platebního účtu stát?

V souvislosti se změnou platebního účtu Vám nebudeme účtovat žádné poplatky. Rovněž veškeré informace spojené se změnou platebního účtu Vám poskytneme zdarma.

Požádáte-li však Expobank jako nového poskytovatele, aby informoval plátce opakovaných plateb a/nebo příjemce inkas o změně platebního účtu, bude Vám účtován poplatek ve výši 100,- za každé odeslané oznámení.

Co je ještě dobré vědět?

Změna platebního účtu není možná ve všech případech. Speciální/individuální služby a rozdílné produkty poskytované bankami mohou být překážkou pro úspěšné uskutečnění změny platebního účtu. Rovněž ke zrušení účtu u původního poskytovatel nemůže dojít za předpokladu, že tomu brání dohoda klienta a původního poskytovatele (např. smlouva, která zavazuje klienta zachovat běžný účet, zpravidla obvykle z důvodu navázaných úvěrových nebo vkladových produktů).

Co doporučujeme? 

Ponechte si vždy alespoň 3 roky (promlčecí lhůta) výpisy ke všem svým platebním účtům.
V případě, že si nejste jisti, jak v kterém okamžiku postupovat, obraťte se vždy na nového poskytovatele, který celý proces iniciuje a monitoruje.