Dlouhodobé cestovní pojištění od našeho partnera UNIQA

 • Pojištění léčebných výloh včetně akutního zubního ošetření
 • Pojištění se vztahuje i na spolucestující členy rodiny (manželka/manžel, družka/druh, registrovaný partner/partnerka, vlastní/adoptované/osvojené děti
  mladší 18 let)
 • Pojištění asistenčních služeb
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění rizikových sportů

Jaké máte povinnosti?

 • Hradit pojistné dle smluvních podmínek mezi pojistníkem a pojištěným
 • V případě pojistné události z léčebných výloh neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele (UNIQA)
 • Neprodleně oznámit pojistiteli (UNIQA) vznik pojistné události
 • Bez zbytečného odkladu vyplnit a zaslat pojistiteli vyplněné oznámení pojistné události a požadované doklady, případně, na žádost pojistitele (UNIQA), doplnit další informace o pojistné události
 • Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody
 • Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
 • Umožnit pojistiteli (UNIQA) prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost
 • Bylo-li nebo pravděpodobně bude, v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno trestní řízení, oznámit tuto skutečnost pojistiteli (UNIQA)
 • V případě pojistné události sdělit pojistiteli (UNIQA) informace o dalších cestovních pojištěních, která má pojištěný sjednané

Pojištění rizikových sportů

Na co se pojištění nevztahuje?

 • Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
 • Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření pojištění
 • Na škody vzniklé v důsledku úmyslného spáchání trestného činu, v souvislosti s válečnými událostmi nebo nepokoji
 • Na škody vzniklé působením radiace, jaderné energie nebo exhalací emisí
 • Na škody způsobené úmyslně
 • Na nadstandardní zdravotní péči, fyzikální léčbu nebo rehabilitace
 • Na škody, které nejsou výslovně obsaženy ve zvoleném rozsahu pojištění
 • Na škody, které vznikly při provozování sportů, které nejsou pojištěny
 • Na škody, které vznikly při porušení právních předpisů platných na území daného státu
 • Úplný seznam výluk z pojištění je uveden v pojistných podmínkách, které jsou přílohou a nedílnou součástí pojistné smlouvy
 • Pojištění má celosvětovou územní platnost mimo území České republiky a rizikových lokalit uvedených v pojistných podmínkách

NEObyčejný bankovní účet

Hledáte vyšší zhodnocení Vašich financí?

a další...

Chcete vědět ještě něco? Ozveme se vám!

Vyplňte prosím své jméno, e-mail a napište, co vás zajímá - naši ochotní pracovníci Vám odepíší do 24 hodin.
Pracovní doba  je Po - Pá 8. 00 - 19. 00 hod.

* Povinný údaj

Odesláním beru na vědomí zásady ochrany  osobních údajů