Souhlas se zpracováním osobních údajů (klient)

1. Identifikace správce

Společnost Expobank CZ a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČO: 148 93 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „Banka“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých Banka jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) v souvislosti s poskytováním bankovních služeb klientům nakládá s osobními údaji svých klientů či dalších osob dotčených poskytovanou finanční službou, popřípadě zájemců o poskytnutí služby (dále jen „subjekt údajů“).

2. Účel zpracování

Banka jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

a) realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování bankovních služeb,

b) plnění zákonných povinností Banky a povinností vyplývajících z dalších zvláštních právních předpisů, zejména zák. č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „zákon o bankách“), zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci“), včetně sdílení informací o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti subjektu údajů s ostatními bankami a pobočkami zahraničních bank dle § 38a odst. 1) zákona o bankách,

c) plnění povinností v rámci obezřetného podnikání a odpovědného přístupu k poskytování úvěrů, zejména sdílení informací se

   (i) společností CBCB-Czech Banking credit bureau, a.s., jež vede evidenci úvěrů fyzických osob,

   (ii) společností SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, jež vede evidenci porušení platebních povinností subjektu údajů při splácení úvěrových produktů,

   (iii) sdružením Llcb, z.s.p.o., jež vede Nebankovní registr klientských informací,

   (iv) subjekty vedoucí jinou evidenci obdobného charakteru provozovanou podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

   (v) subjekty, jež jsou uživateli daných registrů,

d) sdílení informací pro účely realizace smluvního vztahu a plnění zákonných povinností se sesterskými bankami a dceřinými společnostmi Banky, s korespondenční bankou (kterou je finanční instituce, jejímž prostřednictvím Banka zajišťuje provedení bankovních služeb mimo dosah její působnosti, zejména platební styk), dále s auditory, právníky, daňovými, ekonomickými a jinými poradci či subjekty, u nichž v rámci outsourcingu probíhá zpracování, resp. které zpracovávají některé bankovní operace a provozovatelům informačních systémů Banky,

e) vnitřní potřeby Banky, zejména statistické a analytické účely,

f) poskytnutí informací osobě, se kterou případně povede jednání o převodu práv a povinností ze smlouvy týkající se poskytnuté bankovní služby,

g) obchodní a marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb včetně šíření obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

3. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je Banka povinna/oprávněna osobní údaje uchovávat dle ZOOÚ a dalších obecně závazných předpisů; to samé se uplatní, pokud nedojde k uzavření smlouvy.

4. Rozsah zpracování

Zpracování se týká zejména údajů, které Banka od subjektu údajů získá na základě žádosti o poskytnutí bankovní služby, v rámci jednání o uzavření smlouvy, při samotném uzavření smlouvy, anebo na základě informací a dokumentů, které Banka získá v souvislosti se smlouvou, jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, titul, státní občanství, rodné číslo, stav, číslo dokladu totožnosti, kopie dokladu totožnosti, zejména občanského průkazu, pasu a řidičského průkazu), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu), dále údaje týkající se osobních poměrů subjektu údajů souvisejících s nutností posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky (například příjmy a výdaje).

K osobním údajům mohou být přiřazovány také identifikační a kontaktní údaje jiných osob, které se účastní bankovní služby, např. fyzické osoby zastupující subjekt údajů, osoby ručitele, spoludlužníka, apod.

5. Shromažďování osobních údajů

Banka v souladu se zákonem o mezinárodní spolupráci shromažďuje osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu, daňové identifikační číslo, číslo účtu a hodnota majetku na účtu a to tak, že osobní údaje předá Ministerstvu financí ČR, Generálnímu finančnímu ředitelství či danému správci daně za účelem výměny informací s jinými členskými státy Evropské unie.

6. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požádat Banku o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 ZOOÚ. Banka je povinna sdělit subjektu údajů bez zbytečného odkladu informaci o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci případně kategorie příjemců, o povaze automatizovaného zpracování pokud jsou tyto údaje využívány o právech subjektu údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že Banka jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování, může dle § 21 ZOOÚ požádat Banku o vysvětlení, nebo ji vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů se může se svými podněty obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů.