Právní informace

Právní informace

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.expobank.cz je společnost Expobank CZ a.s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476, IČ: 14893649, DIČ: CZ14893649, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.expobank.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoli informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.expobank.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Informace

Informace obsažené na Stránkách nejsou právním, daňovým či ekonomickým doporučením nebo analýzou či jiným doporučením. Informace zde uveřejněné také nemají povahu návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv finančního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci. Expobank CZ a.s. nepřezkoumává a neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Expobank CZ a.s., jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na těchto www stránkách.

Facebook Disclaimer

Všechny články zveřejněné na Facebookových stránkách Expobank CZ a.s. jsou určeny pouze pro informativní účely, slouží výhradně jako stručné, obecné shrnutí vybraného tématu, a je nutné s nimi podle toho nakládat. V žádném případě nemohou sloužit jako podrobná, detailní analýza, a není možné je jako takové použít. Informace v těchto článcích nemohou být považovány za závaznou nabídku, právní, daňové, finanční nebo investiční poradenství nebo jakýkoliv druh doporučení, návrhu nebo pobídky k uskutečnění jakéhokoliv investičního rozhodnutí.

Všechny investice, včetně investicí do nemovitostí, drahých kovů nebo alternativních produktů a služeb jako těch, které souvisí s virtuálními měnami, jsou spekulativní z jejich podstaty a nesou v sobě přímé riziko ztráty. Všechny investice podléhají řadě faktorů, které je ovlivňují, a hodnota investice se v čase mění. Některé investice mohou být navíc extrémně volatilní nebo naopak extrémně nevolatilní. Historická, hypotetická, indikativní a simulovaná výkonnost není nutně indikátorem skutečných budoucích výsledků. Neexistuje garance, že indikátory, signály nebo veřejně dostupné komentáře budou schopny ovlivnit investici tak, že bude zisková nebo že ji neovlivní způsobem, který nepovede ke ztrátě. 

Neprovádějte žádnou investici, aniž byste plně rozuměli nejhorší možné variantě, jak může daná investice dopadnout. Vaše investiční a finanční rozhodnutí jsou vždy Vaší osobní odpovědností. Je doporučeno, aby každý investor plně rozuměl všem rizikům, která souvisí s investicí, kterou se rozhodl udělat. Před uskutečněním jakéhokoliv finančního nebo investičního rozhodnutí založeného na článcích a informacích zveřejněných na Facebookových stránkách Expobank CZ a.s. nebo založeného na jakýchkoliv jiných veřejně dostupných informací byste měl požádat o konzultaci a radu vhodného kvalifikovaného specialistu.

Upozornění k virtuálním měnám

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) varují spotřebitele před vysokými riziky spojenými s nákupem a/nebo držením tzv. virtuálních měn. Více informací naleznete zde.

Bez záruky

Expobank CZ a.s., její vedení, zaměstnanci nebo poradci neodpovídají ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Expobank CZ a.s. Expobank CZ a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Expobank CZ a.s. a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Expobank CZ a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Ochrana osobních údajů

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese info@expobank.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty či stránce o autorských právech.

Dokumentace

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. 

Google Analytics
Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek. 

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.expobank.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc. Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

S naším zpravodajstvím vám již nic důležitého neuteče!