Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Systém
pojištění vkladů
v České republice

Chránit se před dopady vnějších vlivů, nebo nešťastných událostí se většinou vyplácí.
U peněz to platí obzvlášť

Věděli jste, že....

Institucí, která pojištění vkladů pro banky se sídlem v České republice zajišťovala původně, byl Fond pojištění vkladů zřízený zákonem v roce 1994. V současnosti výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů u bank se sídlem v České republice provádí Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“), který vznikl 1. ledna 2016 na platformě Fondu pojištění vkladů.

Dobrou zprávou je, že vklady u finančních institucí (bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen) v Evropské unii jsou pojištěny automaticky ze zákona.

Vklady a výplaty náhrad

Všechny neanonymní vklady na účtech fyzických osob a společností u bank jsou pojištěny do výše odpovídající 100 000 EUR na jednu oprávněnou osobu u jedné banky, přičemž není rozhodující, zda je má daná osoba uloženy na jednom nebo na více účtech. Pojištěny jsou všechny zůstatky na běžných a spořicích účtech a termínovaných vkladech do celkové uvedené výše. Pojištěny jsou vklady v českých korunách i v cizí měně. Pojistné plnění je vypláceno v měně státu, ve kterém se daná banka účastní pojištění, nezávisle na měně účtu. Tj. například pojistné z vkladu v EUR u banky se sídlem v České republice bude vypláceno nikoliv v EUR, nýbrž v CZK, a to dle kurzu České národní banky k rozhodnému dni.

Výplata náhrad musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne. Rozhodným dnem je den, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, nebo den, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací finanční instituce, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění. Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu se zveřejňuje prostřednictvím webových stránek Garančního systému, médií, internetových stránek platebně neschopné instituce a také prostřednictvím vyplácející banky.

Zákon o bankách

Zákon o bankách od 1. 1. 2016 dále umožňuje v zákonem stanovených případech při splnění zákonem stanovených podmínek možnost výplaty zvýšené náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů fyzických osob do výše dalších až 100 000 EUR (tj. celkem až do výše 200 000 EUR) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky v případě vkladů majících původ v některých mimořádných životních situacích, například pokud jde o vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, prodeje nemovitosti určené k bydlení, pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti a podobně. K takovému vkladu musí dojít během tří měsíců před rozhodným dnem.

Žádost o výplatu 

Žádost o výplatu zvýšené náhrady je třeba podat do dvou měsíců od rozhodného dne. K žádosti je třeba doložit potřebné doklady a důkazy. Je třeba upozornit zejména na to, že aby byl dán nárok na zvýšenou náhradu, musí daný vklad pocházet přímo bezprostředně z dané životní události. Tj. například u peněz z prodeje nemovitosti musí jít skutečně o prostředky, které byly na daný účet zaslány přímo kupujícím či příslušným schovatelem/zprostředkovatelem. Pokud by se jednalo o prostředky, které sice původně pocházely z prodeje nemovitosti, avšak vkladatel je obdržel od kupujícího či schovatele na jiný účet a následně převedl, nárok na zvýšenou náhradu dán není a vkladatel by měl nárok na náhradu pouze do standardního limitu, tj. celkem do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Obdobně například u pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti musí jít o částku zaplacenou na daný účet přímo příslušnou pojišťovnou dle uzavřené pojistné smlouvy. Pokud si vkladatel tyto prostředky následně převede na jiný účet, nárok na zvýšenou náhradu dán není a vkladatel má nárok na náhradu pouze do standardního limitu, tj. celkem do výše ekvivalentu 100 000 EUR.

Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení (tzn. že vkladatel si může náhradu vkladu vyzvednout kdykoli od data, kdy je výplata náhrad zahájena, až do uplynutí 3letého promlčecího období). Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky vybrané pro daný případ Garančním systémem, a to jak výplatou v hotovosti, tak i formou bezhotovostního převodu.

V případě Expobank CZ a.s. je třeba závěrem uvést, že se systém pojištění vkladů nevztahuje na prostředky investované prostřednictvím smluvních partnerů Expobank CZ a.s., například prostřednictvím partnerských služeb NEO účtu. Zůstatek NEO účtu, ostatních běžných účtů, spořicích účtů a termínovaných vkladů u Expobank samozřejmě ze zákona pojištěn je.

Další informace naleznete přímo na webových stránkách Garančního systému https://www.garancnisystem.cz/.

NEO účet -Založení účtu vám zabere jen 7 minut.

UPOZORNĚNÍTento materiál nemá právní závaznost a není finančním, investičním, právním ani jiným poradenstvím. Pro úplné informace se prosím obraťte přímo na Garanční systém finančního trhu

Tento materiál není informačním přehledem o systému pojištění pohledávek z vkladů ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ani ve smyslu vyhlášky České národní banky č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta, ani náhradou takového informačního přehledu. Uvedený informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách Expobank CZ a.s. https://www.expobank.cz/document/povinne-uverejnovane-informace v sekci Povinně uveřejňované informace -> Dokumenty -> Systém pojištění pohledávek z vkladů (PDF).

Jednoduše zadejte
své kontaktní údaje