MiFID – směrnice o trzích finančních instrumentů

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, tedy obchodů s cennými papíry kolektivního investování, investičními cennými papíry, nástroji peněžního trhu a deriváty. MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především novelou zákona. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Jedním ze základních cílů této směrnice je sladit ochranu investorů v celé Evropě a také přizpůsobit ochranu klientů úrovni jejich znalostí a zkušeností v oblasti investic.
 

Zásady poskytování investičních služeb

MiFID stanoví tři hlavní zásady při poskytování investičních služeb, jimiž se obchodníci s cennými papíry musí řídit:

  • Jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s vašimi nejlepšími zájmy.
  • Poskytnout vám přiměřené a úplné informace, které jsou korektní, jasné a nejsou zavádějící.
  • Poskytnout vám investiční služby, které berou v potaz vaši konkrétní situaci.

Relevantní dokumenty naleznete zde.
 

Kategorie zákazníků

MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a zákazníky, kteří nejsou profesionální. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků – detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd. Před tím, než vám poskytneme jakoukoliv investiční službu, jsme podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinni vás zařadit do jedné z následujících kategorií:

  • zákazník, který není profesionální
  • profesionální zákazník
  • způsobilá protistrana

Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na zákazníky, kteří nejsou profesionální – znamená to, že klient z této kategorie získá nejširší rozsah relevantních informací o investičních produktech a službách a zároveň bude upozorněn na možná rizika spojená s realizací investiční služby. Nejvíce klientů bude zařazeno do kategorie zákazníků, kteří nejsou profesionální, která zahrnuje většinu fyzických osob. Mezi způsobilé protistrany a profesionální zákazníky se zařadí především banky, vlády, penzijní fondy, velké společnosti a výjimečně i fyzické osoby. Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí a odhadnout potencionální rizika, a nepotřebují tedy tak vysoký stupeň klientské ochrany jako drobní zákazníci. Klienti mohou za podmínek stanovených právními předpisy požádat o přeřazení do jiné kategorie. Přeřazení klienta z kategorie zákazníků, kteří nejsou profesionální, může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému (ten je účelem obdobný Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry) a znamená omezení nebo zánik některých povinností obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkům, kteří nejsou profesionální.


Kategorie investičních služeb

MiFID také upravuje poskytování investičních služeb a dělí je do tří kategorií:

  • Obchodování na bázi provádění pokynů (execution only) – obchodník pouze provede transakci, kterou jste mu zadali z vlastní iniciativy, obchodník nijak neposuzuje vhodnost této transakce pro vás.
  • Obchodování bez investičního poradenství – obchodník s vámi provede při uzavírání smluvního vztahu tzv. test přiměřenosti, při kterém vyhodnotí vaše znalosti a zkušenosti s investičními nástroji. V případě, že obchodník dojde k závěru, že máte nezbytné znalosti a zkušenosti abyste porozuměli příslušným rizikům, tak může transakci provést. V opačném případě vás upozorní na nepřiměřenost této transakce, ale pokud na ni trváte, transakci provede, avšak riziko berete na sebe.
  • Investiční poradenství – v tomto případě obchodník s cennými papíry musí porozumět vašim specifickým potřebám a situaci a doporučí vám správný investiční nástroj. Obchodník provede tzv. test vhodnosti, při kterém budete dotázáni na následující: investiční cíle, finanční situace a znalosti a zkušenosti. Jestliže obchodník od vás neobdrží potřebné informace k posouzení vhodnosti transakce, nemůže vám dát investiční doporučení a tudíž ani provést příslušnou transakci.

Expobank CZ a.s. zašle písemně každému svému zákazníkovi informaci, do které kategorie (zákazník, který není profesionální, profesionální zákazník, případně způsobilá protistrana) byl zařazen a spolu s touto informací každý zákazník obdrží i novou smlouvu na poskytování investičních služeb, která již bude zohledňovat nové požadavky plynoucí z MiFIDu. Více informací o povinnostech a výhodách plynoucích z MiFIDu získáte na stránkách České národní banky – MiFID: průvodce spotřebitele – investování do finančních produktů (PDF).
 

PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products)


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 31. prosince 2017 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1286/2014 doplněné Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (dále jen Nařízení) o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou – PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Cílem regulace je zvýšit transparentnost investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou a umožnit investorům pochopit hlavní rysy těchto produktů a rizika s nimi spojená. Nařízení stanovuje jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty, kterými jsou certifikáty, warranty, strukturované dluhopisy či strukturovaná depozita a všechny deriváty. Tento dokument poskytuje klientovi stručný, ale jasný a přehledný popis strukturovaného produktu, rizikový a výnosový profil produktu, náklady produktu a informaci o kontaktech, na které lze směrovat stížnosti. KIDs byly připraveny v souladu se standardizovanými požadavky na formát a obsah pro PRIIPs a jsou vám k dispozici prostřednictvím této webové stránky, aby byly splněny požadavky na ustanovení nařízení PRIIPs. Poskytnutí KID nepředstavuje doporučení ani nabídku na vstup do PRIIPs.

Všechny dostupné dokumenty naleznete na této stránce.

MiFID2 a související právní předpisy
Dokumenty MiFID
Archiv informací a dokumentů

S naším zpravodajstvím vám již nic důležitého neuteče!