Informace o spotřebitelských úvěrech

dle § 92 zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

1. Způsob řešení stížností a možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra jsou uvedeny v Reklamačním řádu Expobank CZ a.s. (dále jen „Banka“)., který je uveřejněn na internetové stránce Banky a je možné ho vytisknout spotřebiteli na požádání

2. Dohled nad věřitelem vykonává a nad dodržováním povinností při sjednávání Spotřebitelského úvěru je Česká národní banka:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
www.cnb.cz

3. Banka poskytuje spotřebitelské úvěry v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Za účelem posouzení úvěruschopnosti spotřebitele použije údaje, které jsou uvedeny v Žádosti o hypoteční úvěr (dále jen „Žádost“) a přílohách k této Žádosti a podkladů, které jsou uvedeny v Přehledu podkladů k Žádosti k požadovanému typu spotřebitelského úvěru.

4. Banka neposkytuje radu podle § 85 odst. 1, poskytuje doporučení podle § 3 odst. 1, písm. a), bod 3. tohoto zákona.

5. Banka poskytuje spotřebitelské úvěry neúčelové a bez zajištění (Expo půjčka), účelové a bez zajištění na konsolidaci půjček a úvěrů bez zajištění (Expo MULTI půjčka) a dále spotřebitelské úvěry na bydlení se zajištěním nemovitostí účelové (IQ Hypotéka na bydlení a rekreaci, IQ Hypotéka na pronájem, IQ Hypotéka hypoték, IQ Hypotéka MULTI) s pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou, spotřebitelské úvěry na bydlení neúčelové se zajištěním nemovitosti na cokoliv s pevnou úrokovou sazbou (Americká hypotéka) a spotřebitelské úvěry na bydlení se zajištěním na nemovitosti k refinancování nebo konsolidaci neúčelových půjček a úvěrů s pevnou úrokovou sazbou (IQ Hypotéka hypoték, IQ Hypotéka MULTI).

Spotřebitelské úvěry na bydlení účelové se zajištěním na nemovitosti v České Republice slouží k

6. Banka u spotřebitelských úvěrů na bydlení uplatňuje zajištění na nemovitosti v České Republice ve formě zástavního práva k nemovitosti.

7. Spotřebitelský úvěr nezajištěný (Expo půjčka, Expo půjčka MULTI) můžete získat s dobou splatnosti 12 – 60 měsíců. Spotřebitelské úvěry na bydlení poskytujeme s minimální dobou splatnosti 4 roky a maximální dobou splatnosti až 30 let.

8. Expobank poskytuje hypotéky pouze v Kč. Pokud však budete splácet spotřebitelský úvěr na bydlení z příjmů nebo aktiv v jiné měně nebo v době sjednání úvěru nemáte bydliště v ČR, pak podle zákona se pro Vás stane hypoteční úvěr úvěrem v cizí měně. Je třeba vzít v úvahu rizika spojená se splácením takového úvěru v případě, kdy dojde ke změně kurzu měny, ve které úvěr splácíte. Doporučujeme Vám podrobně se seznámit s informacemi uvedenými v ESIP (Evropský standardizovaní informační přehled) týkající se cizoměnových hypoték, který dostanete při předložení žádosti o hypoteční úvěr.

9. Reprezentativní příklady pro spotřebitelské úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry bez zajištění jsou uveřejněny na internetové stránce Banky a je možné je spotřebiteli vytisknout na požádání.

10. U spotřebitelských úvěru nezajištěných (Expo půjčka a Expo půjčka MULTI) upozorňujeme na možné další náklady, které nejsou do celkových nákladů zahrnuty

a) další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nezajištěný:

b) povinnost zaplatit náklady na služby notáře

U spotřebitelských úvěrů na bydlení doporučujeme se podrobně seznámit s celkovými náklady, které jsou uvedeny v ESIP (Evropský standardizovaný informační přehled) a dále s ostatními náklady, které nejsou do nich zahrnuty, ale mohou být požadovány. Tyto ostatní poplatky jsou uvedeny v sazebníku Banky.

11. Spotřebitelské úvěry nezajištěné (Expo půjčka, Expo půjčka MULTI) :

Úroky a /nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:

12. Spotřebitelské úvěry na bydlení účelové a neúčelové s pevnou úrokovou sazbou:

Příloha: List úrokových sazeb

13. Spotřebitelské úvěry na bydlení účelové s pohyblivou úrokovou sazbou:

Hodnoty 1 měsíčního PRIBORU jsou Vám k dispozici na internetové stránce ČNB: https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp

Doporučujeme se podrobně seznámit s podmínkami v ESIP (Evropský standardizovaný informační přehled).

Příloha: List úrokových sazeb

14. Předčasné splacení nezajištěných spotřebitelských úvěrů (Expo půjčka a Expo půjčka MULTI

Pro uskutečnění mimořádné splátky spotřebitel předloží Bance žádost o předčasné splacení. O předčasné splacení – částečné nebo úplné – formou mimořádné splátky lze požádat kdykoliv v průběhu trvání spotřebitelského úvěru. Provedení předčasného splacení je zdarma.

15. Předčasné splacení spotřebitelských úvěrů na bydlení účelových s pohyblivou úrokovou sazbou.

Pro uskutečnění mimořádné splátky spotřebitel předloží Bance žádost o předčasné splacení. O předčasné splacení – částečné nebo úplné – formou mimořádné splátky lze požádat kdykoliv v průběhu trvání spotřebitelského úvěru. Provedení předčasného splacení je zdarma

16. Předčasné splacení spotřebitelských úvěrů na bydlení s pevnou úrokovou sazbou.

V případě předčasného splacení Úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno:

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení Úvěru,

b) v období, pro které není stanovena u Úvěru pevná zápůjční úroková sazba,

c) u Úvěru s pevnou úrokovou sazbou do 3 měsíců poté, co Vám věřitel sdělil novou výši pevné úrokové sazby pro nové období,

d) u Úvěru v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o Úvěru nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet Úvěr,

e) v případě, kdy budete splácet až 25 %  celkové výše Úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o Úvěru.

V případě předčasného splacení Úvěru v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto Úvěrem, nebo kterou byl tento Úvěr zajištěn, jste oprávněn zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o Úvěru je delší než 24 měsíců, V takovém případě věřiteli vzniká právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše Úvěru, maximálně však částku 50.000 Kč.

Výše náhrady nákladů věřitele nesmí přesáhnout částku úroku, kterou byste zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná úroková sazba.

Banka také nebude požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů v případě, kdy splácíte Úvěr v cizí měně a kdy si splácení vzhledem ke zvýšení kurzu, nebudete moci dovolit,

V ostatních případech si Věřitel započte do účelně vynaložených nákladů na Úvěr:

a) cenu zdrojů pro dané období úrokové sazby na trhu v době, kdy Vám byl předložen návrh smlouvy o Úvěru. Cenou zdrojů se rozumí referenční úrokové sazby pro hypotéky (tržní sazby) pro dané období fixace, které jsou zveřejňovány na internetové stránce Banky v dokumentu List úrokových sazeb pro osobní klientelu

Vaše cena zdrojů bude uvedena v úvěrové smlouvě a při změně úrokové sazby v příloze k úvěrové smlouvě ve formě Oznámení. Náklady na cenu zdrojů se stanoví jako součin částky mimořádné splátky a rozdílu mezi referenční sazbou Banky uvedenou v uvěrové smlouvě (Oznámení při změně úrokové sazby) a referenční sazbou Banky známou 30 dnů přede dnem předčasného splacení x počet dní do konce fixace úrokové sazby/36000, přičemž platí, že Banka uplatní náklady na cenu zdrojů jen v případě kladného rozdílu. V případě záporného rozdílu Vám nehradí žádnou úhradu.

b) věcné a osobní náklady vynaložené Bankou na zpracování žádosti o mimořádnou splátku Vašeho Úvěru, stanovené paušální částkou Kč 1.500

c) v případě využití služeb zprostředkovatele odměna věřitelem vyplacená zprostředkovateli za zprostředkování uvedená v bodě 2 tohoto dokumentu, respektive její poměrná část odpovídající poměru počtu měsíců doby zbývajících do konce dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby a počtu měsíců smluvně dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby (počet měsíců zbývajících do konce prvního období fixace/počet měsíců prvního období fixace x částka odměny zprostředkovatele) v případě, kdy předčasně Úvěr splatíte zcela.

V případě částečného splacení Úvěru bude hrazena náhrada odměny odpovídající poměru částky částečné předčasné splátky k částce zůstatku Úvěru ke dni předčasného splacení a současně se bude jednat o poměrnou část odpovídající poměru počtu měsíců doby zbývajících do konce dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby a počtu měsíců smluvně dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby (počet měsíců zbývajících do konce prvního období fixace/počet měsíců období fixace x částka odměny zprostředkovatele stanovená koeficientem poměru částky částečné předčasné splátky/částky zůstatku úvěru ke dni předčasného splacení)

d) další náklady, které věřitel vynaložil, aby pro Vás Úvěr zajistil (správní poplatky, cenu služeb souvisejících s Úvěrem, které hradila Banka).

Bližší podrobnosti Vám budou poskytnuty při zpracování ESIP (Evropský standardizovaný informační přehled).

17. Zajištění na nemovitosti u spotřebitelských úvěrů na bydlení.

Zajištěním úvěru bude zástavní právo k nemovitosti k financované, nebo jiné nemovitosti na území České republiky, a to na 1. místě v pořadí a se zákazem zcizení této nemovitosti. Banka umožňuje trvale i dočasně zástavní právo na 2. a dalším místě v pořadí pouze při poskytnutí druhého hypotečního úvěru stejnému klientovi nebo dočasně při refinancování/konsolidaci závazku/ů úvěrů klienta, přičemž Banka stanoví, která přednostní zástavní práva jsou pro ni akceptovatelná a za jakých podmínek je ochotná dočasně být v 2. pořadí.

Nemovitostí sloužící jako zástava na účelovém hypotečním úvěru může být nemovitost, která bude Bankou přijata jako vhodná zástava na základě znaleckého ocenění zpracovaného smluvním odhadcem Banky nebo Bankou na základě objednávky spotřebitele. Náklady na ocenění jsou součástí celkových nákladů úvěru.

18. Doplňkové služby ke spotřebitelskému úvěru na bydlení

a) úvěr bude čerpán prostřednictvím běžného účtu spotřebitele u Banky. V případě, že dosud účet u Banky nevyužíváte, zřídíte si ho u Banky a budete úvěr splácet prostřednictvím tohoto účtu. Účet bude pro Vás veden bezplatně, standardní čerpání a splácení formou inkasa z Bankovního účtu nebude zpoplatněno.

b) nejpozději ke dni zřízení zástavního práva budete pojišťovat zástavu u pojišťovny akceptovatelné pro Banku. Pojištění se musí, mimo jiné, vztahovat na hmotné škody způsobené přírodními živly a pojistná částka musí odpovídat skutečné hodnotě pojišťované nemovitosti. Pojistná částka bude nejpozději ke dni zřízení zástavního práva k zástavě vinkulována ve prospěch Banky. Zavázat se udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu trvání úvěru. Při uzavření smlouvy o pojištění zástavy není spotřebitel nijak omezen na nabídku Banky.

19. Doplňkové služby ke spotřebitelskému bez zajištění nejsou požadovány.

20. Možné důsledky nedodržení závazků u spotřebitelského úvěru bez zajištění.

V případě, že dojde k opoždění jakékoliv platby, bude Banka současně oprávněna učinit kterékoli z níže uvedených opatření:

Vypovědět závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a požadovat okamžité splacení všech spotřebitelem dlužných částek, přičemž tím není vyloučena možnost odstoupení od smlouvy Bankou podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

21. Možné důsledky nedodržení závazků u spotřebitelského úvěru na bydlení

Banka může učinit kdykoli následující opatření:

Bližší podrobnosti a podmínky jsou spotřebiteli k dispozici v ESIP (Evropský standardizovaný informační přehled).

Expobank CZ a.s.
Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476

Internet: www.expobank.cz; E-mail: info@expobank.cz
Etická linka: eticka_linka@expobank.cz
SWIFT/BIC: EXPNCZPP
ID Datové schránky Expobank CZ a.s.: 8zuewv8

(+420) 233 233 233; (+420) 233 233 299

Zákaznická linka
Informace o produktech pro osobní bankovnictví
(+420) 844 844 822
po – pá: 8.00 – 19.00

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close