Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Externí 
FinTech partneři

Založením NEO účtu,
ovládáte vše z jednoho místa


Fundlift - Skupinové investování do firem

 • Nákup minibondů a investičních certifikátů

 • Převod peněz přímo z NEO účtu

 • Stejné ceny jako na Fundliftu

 • Investování do podílů ve společnosti

Jedná se o skupinové financování, při kterém větší počet lidí přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Projekty, do kterých můžete investovat, jsou jak z oblasti gastronomie, energetiky, vzdělávání, tak i například z oblasti průmyslových technologií.

Jaké instrumenty používá crowfunding?

 • Dluhopis (minibond) - v pravidelných intervalech získáváte úrok a při splatnosti projektu je vám vyplacena původně vložená částka

 • Investiční certifikát - při splatnosti projektu získáte buď úrok za celou dobu a původně vloženou částku, nebo podíl ve společnosti 

 • Podíl ve firmě - Získáte podíl (majetkovou část) na základním kapitálu společnosti, snímž jsou zpravidla spojena práva na výplatu podílu ze zisku


Portu - Skupinové investování do akcií

 • Pasivní jednorázová i pravidelná investice

 • Globálně diverzifikované portfolio

 • Využití umělé inteligence

 • Bez poplatků za vstup/výstup, nákup/prodej a balancování portfolia

Portu nabízí moderní a efektivní způsob investování pro každého. Sestaví vám portfolio na míru a vy se už nemusíte o nic starat – jen sledovat, jak vaše peníze pracují za vás.

Díky Portu...

 • si můžete peníze kdykoliv vybrat

 • jsou vaše peníze zajištěné proti výkyvům měnového kurzu

 • máte své portfolio optimalizované s ohledem na vývoj trhu


Česká mincovna - Investice do drahých kovů

 • Jednorázový či pravidelný nákup mincí

 • Nákup investičního zlata

 • Produkty jsou kupujícímu následně doručeny domů

 • Převod peněz přímo z NEO účtu

 • Stejné ceny jako v České mincovně

Drahé kovy jsou vzácné kovové prvky a jejich slitiny. Dříve představovaly platidla, nyní se využívají k výrobě mincí, šperků, jejichž prostřednictvím lépe uchovávají hodnotu. Mezi zástupce drahých kovů patří zejména zlato a stříbro.

Díky České mincovně...

 • Dlouhodobá ochrana proti inflaci. Zlato je navíc osvobozeno od zdanění

 • Při pravidelné investici se výkyvy zprůměrují a řešíte jen dlouhodobé zhodnocení


Cestovní pojištění od našeho partnera UNIQA

 • Pojištění léčebných výloh včetně akutního zubního ošetření

 • Pojištění se vztahuje i na spolucestující členy rodiny (manželka/manžel, družka/druh, registrovaný partner/partnerka, vlastní/adoptované/osvojené děti
  mladší 18 let)

 • Pojištění asistenčních služeb

 • Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění zavazadel

 • Pojištění rizikových sportů

Užijte si vaši dovolenou v klidu a pohodě. Náš partner UNIQA pojištovna je tu pro vás. Založením NEO účtu máte možnost získat kompletní pojištění od našeho partnera a vaše cesty budou bezstarostné.

Povinnosti pojištěného

 • Hradit pojistné dle smluvních podmínek mezi pojistníkem a pojištěným

 • V případě pojistné události z léčebných výloh neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele (UNIQA)

 • Neprodleně oznámit pojistiteli (UNIQA) vznik pojistné události

 • Bez zbytečného odkladu vyplnit a zaslat pojistiteli vyplněné oznámení pojistné události a požadované doklady, případně, na žádost pojistitele (UNIQA), doplnit další informace o pojistné události

 • Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody

 • Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody

 • Umožnit pojistiteli (UNIQA) prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost

 • Bylo-li nebo pravděpodobně bude, v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno trestní řízení, oznámit tuto skutečnost pojistiteli (UNIQA)

 • V případě pojistné události sdělit pojistiteli (UNIQA) informace o dalších cestovních pojištěních, která má pojištěný sjednané


Pojištění rizikových sportů


Na co se pojištění nevztahuje?

 • Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění

 • Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření pojištění

 • Na škody vzniklé v důsledku úmyslného spáchání trestného činu, v souvislosti s válečnými událostmi nebo nepokoji

 • Na škody vzniklé působením radiace, jaderné energie nebo exhalací emisí

 • Na škody způsobené úmyslně

 • Na nadstandardní zdravotní péči, fyzikální léčbu nebo rehabilitace

 • Na škody, které nejsou výslovně obsaženy ve zvoleném rozsahu pojištění

 • Na škody, které vznikly při provozování sportů, které nejsou pojištěny

 • Na škody, které vznikly při porušení právních předpisů platných na území daného státu

 • Úplný seznam výluk z pojištění je uveden v pojistných podmínkách, které jsou přílohou a nedílnou součástí pojistné smlouvy

 • Pojištění má celosvětovou územní platnost mimo území České republiky a rizikových lokalit uvedených v pojistných podmínkách

Chcete vědět ještě něco?

Rádi se s vámi spojíme. Vyplňte prosím své jméno, e-mail a napište, co vás zajímá – naši ochotní pracovníci vám odepíší do 24 hodin. Pracovní doba je Po - Pá 8. 00 - 19. 00 hod.

Jednoduše zadejte
své kontaktní údaje