MiFID – směrnice o trzích finančních instrumentů

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, tedy obchodů s cennými papíry kolektivního investování, investičními cennými papíry, nástroji peněžního trhu a deriváty. MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především novelou zákona. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Jedním ze základních cílů této směrnice je sladit ochranu investorů v celé Evropě a také přizpůsobit ochranu klientů úrovni jejich znalostí a zkušeností v oblasti investic.

Zásady poskytování investičních služeb

MiFID stanoví tři hlavní zásady při poskytování investičních služeb, jimiž se obchodníci s cennými papíry musí řídit:

Relevantní dokumenty naleznete zde.

Kategorie zákazníků

MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a zákazníky, kteří nejsou profesionální. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků – detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd. Před tím, než vám poskytneme jakoukoliv investiční službu, jsme podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinni vás zařadit do jedné z následujících kategorií: Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na zákazníky, kteří nejsou profesionální – znamená to, že klient z této kategorie získá nejširší rozsah relevantních informací o investičních produktech a službách a zároveň bude upozorněn na možná rizika spojená s realizací investiční služby. Nejvíce klientů bude zařazeno do kategorie zákazníků, kteří nejsou profesionální, která zahrnuje většinu fyzických osob. Mezi způsobilé protistrany a profesionální zákazníky se zařadí především banky, vlády, penzijní fondy, velké společnosti a výjimečně i fyzické osoby. Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí a odhadnout potencionální rizika, a nepotřebují tedy tak vysoký stupeň klientské ochrany jako drobní zákazníci. Klienti mohou za podmínek stanovených právními předpisy požádat o přeřazení do jiné kategorie. Přeřazení klienta z kategorie zákazníků, kteří nejsou profesionální, může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému (ten je účelem obdobný Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry) a znamená omezení nebo zánik některých povinností obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkům, kteří nejsou profesionální.

Kategorie investičních služeb

MiFID také upravuje poskytování investičních služeb a dělí je do tří kategorií: Expobank CZ a.s. zašle písemně každému svému zákazníkovi informaci, do které kategorie (zákazník, který není profesionální, profesionální zákazník, případně způsobilá protistrana) byl zařazen a spolu s touto informací každý zákazník obdrží i novou smlouvu na poskytování investičních služeb, která již bude zohledňovat nové požadavky plynoucí z MiFIDu. Více informací o povinnostech a výhodách plynoucích z MiFIDu získáte na stránkách České národní banky – MiFID: průvodce spotřebitele – investování do finančních produktů (PDF).

PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 31. prosince 2017 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1286/2014 doplněné Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (dále jen Nařízení) o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou – PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Cílem regulace je zvýšit transparentnost investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou a umožnit investorům pochopit hlavní rysy těchto produktů a rizika s nimi spojená. Nařízení stanovuje jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty, kterými jsou certifikáty, warranty, strukturované dluhopisy či strukturovaná depozita a všechny deriváty. Tento dokument poskytuje klientovi stručný, ale jasný a přehledný popis strukturovaného produktu, rizikový a výnosový profil produktu, náklady produktu a informaci o kontaktech, na které lze směrovat stížnosti. KIDs byly připraveny v souladu se standardizovanými požadavky na formát a obsah pro PRIIPs a jsou vám k dispozici prostřednictvím této webové stránky, aby byly splněny požadavky na ustanovení nařízení PRIIPs. Poskytnutí KID nepředstavuje doporučení ani nabídku na vstup do PRIIPs.

Všechny dostupné dokumenty naleznete zde.

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close