Odklad splátek úvěrů

OZNÁMENÍ O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY (odklad splátek)

Podle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „Zákon“)

Vyplněním a odesláním formuláře níže:
Prohlašuji/prohlašujeme a oznamuji/oznamujeme společnosti Expobank CZ a.s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 14893649, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „Banka“), že mám/e v úmyslu využít ochrannou dobu (odklad splátek) z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na mne/nás. Bližší podrobnosti uvádím/e níže.

Prohlašuji/prohlašujeme, že všechny údaje uvedené v tomto oznámení jsou pravdivé, a že ke dni 26. března 2020 jsem/jsme nebyl/i u níže uvedeného/uvedených úvěru/úvěrů v prodlení s plněním peněžitého dluhu delším než 30 dnů.

Poučení pro úvěrovaného:
Ponecháte-li kolonku „Číslo úvěrové smlouvy“ prázdnou, bude se toto oznámení týkat všech dosud nesplacených úvěrů mezi Vámi a Bankou sjednaných a čerpaných před 26. březnem 2020. V případě hypotečních úvěrů se toto oznámení v takovém případě týká všech dosud nesplacených hypotečních úvěrů mezi Vámi a Bankou sjednaných před 26. březnem 2020, a to i v případě, že takové hypoteční úvěry nebyly dosud čerpány.

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž bylo Bance doručeno toto oznámení (tj. například pokud je oznámení Bance doručeno do 30. dubna 2020, bude ochranná doba trvat od 1. května 2020).

Pokud nevyberete žádnou z možností v kolonce „Požadovaná délka ochranné doby“, bude ochranná doba automaticky nastavena v trvání do 31. října 2020.


Spolužadatel 1


Spolužadatel 2


Spolužadatel 3


Spolužadatel 4


  • Požadovaná délka ochranné doby (odkladu splátek)
  • Do 31. října 2020
  • Do 31. července 2020

V případě, že Vám nefunguje webový formulář, můžete využít následující žádost

Formuláře k vyplnění:
Formulář pro fyzické osoby
Formulář pro korporátní klienty


A vyplněné zašlete na email:
 odklad_splatek@expobank.cz

 Často kladené dotazy


Bude mít změna splácení dopad na informace do Bankovního registru klientských informací (BRKI)?

Pokud úvěr dosud řádně splácíte, nebude mít změna splácení žádný negativní dopad.

Do kdy musím podat oznámení, že využívám svého práva na odklad splátek?

Zákon nestanoví, do kdy je nezbytné oznámení o odkladu splátek doručit bance. Splátky Vám však ze zákona budou odloženy až počínaje prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž bylo naší bance doručeno Vaše oznámení o odkladu splátek. Tj. například pokud nám oznámení doručíte do 30. dubna 2020, budou Vám splátky odloženy počínaje dnem 1. května 2020. Pokud nám oznámení doručíte do 31. května 2020, budou Vám splátky odloženy počínaje dnem 1. června 2020, a tak dále. Nejdéle Vám však podle znění zákona mohou být splátky odloženy do 31. října 2020. Počínaje dnem 1. listopadu 2020 tedy budete muset začít splácet úvěr opět jako dříve, ať už jste žádost podal/a kdykoliv v době od 17. dubna 2020. Právo na odklad splátek nelze uplatnit se zpětnou účinností, v případě oznámení doručených naší bance po konci dubna 2020 se tedy období odkladu splátek bude s každým uplynulým měsícem vždy o měsíc zkracovat. Pokud tedy chcete využít maximálního šestiměsíčního období odkladu splátek, které Vám zákon dává, je třeba oznámení o odkladu splátek doručit naší bance do konce měsíce dubna 2020.

Mám na změnu automaticky nárok s ohledem na současnou situaci?

Ano, pokud Vaše oznámení bude splňovat zákonem dané požadavky, budete mít na odklad splátek právní nárok.

To však neplatí v případech stanovených zákonem. Nárok na odklad splátek nemáte zejména v těchto případech:
- pokud jste byl/a u daného úvěru k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu
- jedná-li se o úvěr sjednaný či čerpaný 26. března 2020 či později, pokud nejde o hypoteční úvěr či některý jiný obdobný úvěr blíže      stanovený zákonem
- jedná-li se o hypoteční úvěr či některý jiný obdobný úvěr blíže stanovený zákonem, který byl sjednán 26. března 2020 či později
- jedná-li se úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat (kontokorentní úvěr)
- jedná-li se o úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem
- jedná-li se o některou z dalších výjimek stanovených zákonem

Aby se minimalizovalo riziko chyb, doporučujeme pro podání oznámení použít formuláře zde:
Fyzické osoby
Korporátní klienti
Vyplněný formulář odešlete na email odklad_splatek@expobank.cz

Kolikaměsíční odklad splátek můžu požadovat?

Můžete požadovat o odklad splátek v délce trvání buď do 31. října 2020, nebo do 31. července 2020. Pokud nám doručíte Vaše oznámení o odkladu splátek, avšak neuvedete v něm Vámi preferovanou variantu délky trvání ochranné doby, odklad je ze zákona automaticky v délce trvání do 31. října 2020.

Splátky Vám ze zákona budou odloženy až počínaje prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž bylo naší bance doručeno Vaše oznámení o odkladu splátek. Tj. například pokud nám oznámení doručíte do 30. dubna 2020, budou Vám splátky odloženy počínaje dnem 1. května 2020. Pokud nám oznámení doručíte do 31. května 2020, budou Vám splátky odloženy počínaje dnem 1. června 2020, a tak dále. Nejdéle Vám však podle znění zákona mohou být splátky odloženy do 31. října 2020. Počínaje dnem 1. listopadu 2020 tedy budete muset začít splácet úvěr opět jako dříve, ať už jste žádost podal/a kdykoliv v době od 17. dubna 2020. Právo na odklad splátek nelze uplatnit se zpětnou účinností, v případě oznámení doručených naší bance po konci dubna 2020 se tedy období odkladu splátek bude s každým uplynulým měsícem vždy o měsíc zkracovat. Pokud tedy chcete využít maximálního šestiměsíčního období odkladu splátek, které Vám zákon dává, je třeba oznámení o odkladu splátek doručit naší bance do konce měsíce dubna 2020.

Kde získám formulář oznámení o odkladu splátek?

Využít můžete formulář oznámení o odkladu splátek pro: 
Fyzické osoby
Korporátní klienti
Nebo nám zašlete e-mail na odklad_splatek@expobank.cz a my Vám potřebný formulář zašleme. Klientům Firemního bankovnictví a klientům Privátního bankovnictví doporučujeme kontaktovat svého bankéře.

Kdo může podat oznámení o odkladu splátek?

Jakákoliv osoba či firma, která u nás splácí úvěr.

Jakým způsobem lze podat oznámení o odkladu splátek?

Fyzické osoby
Korporátní klienti
A jeho zasláním bance prostřednictvím webových stránek, popřípadě e-mailem na odklad_splatek@expobank.cz. Oznámení lze zaslat také poštou na adresu sídla naší banky nebo  prostřednictvím internetového bankovnictví. Případně osobně v naší kamenné pobočce v Praze na Pankráci, i když osobní návštěvu nyní doporučujeme odložit na vhodnější dobu a raději využít prostředků vzdálené komunikace.

Kdy mám oznámení podat?

Čím dříve, tím lépe. Vezměte přitom prosím na vědomí, že splátky Vám budou odloženy až počínaje prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž bylo naší bance doručeno Vaše oznámení o odkladu splátek. Tj. například pokud nám oznámení doručíte do 30. dubna 2020, budou Vám splátky odloženy počínaje dnem 1. května 2020. Pokud nám oznámení doručíte do 31. května 2020, budou Vám splátky odloženy počínaje dnem 1. června 2020, a tak dále. Nejdéle Vám však podle znění zákona mohou být splátky odloženy do 31. října 2020. Počínaje dnem 1. listopadu 2020 tedy budete muset začít splácet úvěr opět jako dříve, ať už jste žádost podal/a kdykoliv v době od 17. dubna 2020. Právo na odklad splátek nelze uplatnit se zpětnou účinností, v případě oznámení doručených naší bance po konci dubna 2020 se tedy období odkladu splátek bude s každým uplynulým měsícem vždy o měsíc zkracovat. Pokud tedy chcete využít maximálního šestiměsíčního období odkladu splátek, které Vám zákon dává, je třeba oznámení o odkladu splátek doručit naší bance do konce měsíce dubna 2020.

Jaké další dokumenty mám předložit?

Obecně platí, že není nutné předkládat žádné další dokumenty.

Jaké budou další kroky?

Po doručení Vašeho oznámení o odkladu splátek naší bance Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Následně Vám do 30 dnů od obdržení oznámení sdělíme písemně, emailem nebo na jiném trvalém nosiči dat den počátku a konce ochranné doby a informaci o výši, počtu a četnosti plateb po skončení ochranné doby, jakož i o celkové částce, kterou ve výsledku zaplatíte.

V jaké době od Vás obdržím potvrzení o tom, že mi splátky byly odloženy?

Po doručení Vašeho oznámení o odkladu splátek naší bance Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Vašemu oznámení se poté budeme věnovat hned, jakmile to bude možné. Následně Vám do 30 dnů od obdržení oznámení písemně, emailem nebo na jiném trvalém nosiči dat sdělíme den počátku a konce ochranné doby a informaci o výši, počtu a četnosti plateb po skončení ochranné doby, jakož i o celkové částce, kterou ve výsledku zaplatíte. Shora uvedená třicetidenní lhůta je maximální lhůta daná zákonem. Vaše oznámení se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, pochopte však prosím, že vzhledem k předpokládanému velkému počtu oznámení, pracovnímu vytížení našich zaměstnanců a celkové mimořádné situaci tuto zákonnou lhůtu pravděpodobně v řadě případů využijeme na maximum.

Jak proběhne podpis smluvní dokumentace?

Žádná další smluvní dokumentace se podepisovat nebude, ledaže bychom se dohodli jinak ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 písm. a) zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Je odklad splátek zpoplatněn?

Vyřízení oznámení o odkladu splátek je ze zákona zdarma. Neúčtujeme za něj žádný poplatek. Za dobu trvání odkladu splátek (ochranné doby) účtujeme pouze úrok sjednaný v úvěrové smlouvě. Pokud jste spotřebitel a Váš úrok sjednaný ve smlouvě přesahuje výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, tak Vám úrokovou sazbu po dobu trvání ochranné doby dokonce ze zákona snížíme tak, aby se úrok rovnal výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.

Bude banka v souvislosti s odkladem splátek zvyšovat úrokovou sazbu mého úvěru?

Ne, nebude. Banka Vám při této změně smluvních podmínek zachová stejnou úrokovou sazbu a tuto v žádném případě nebude zvyšovat. Pokud jste spotřebitel a Váš úrok sjednaný ve smlouvě přesahuje výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, tak Vám úrokovou sazbu po dobu trvání ochranné doby dokonce ze zákona snížíme tak, aby se úrok rovnal výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.

Jaký bude mít změna vliv na můj úvěr?

Dojde ke zvýšení celkové částky, kterou budete muset zaplatit, a to o úrok narostlý v době, po kterou budou splátky odloženy (tzv. ochranná doba). Úvěr totiž bude i po dobu odkladu splátek úročen dohodnutou úrokovou sazbou (pokud jste spotřebitel a Váš úrok sjednaný ve smlouvě přesahuje výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, tak Vám úrokovou sazbu po dobu trvání ochranné doby dokonce ze zákona snížíme tak, aby se úrok rovnal výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů). Zároveň v důsledku toho dojde i k prodloužení doby trvání úvěru, nedohodneme-li se spolu jinak.

Do 30 dnů od obdržení Vašeho oznámení o odkladu splátek Vám písemně, emailem nebo na jiném trvalém nosiči dat sdělíme den počátku a konce ochranné doby a informaci o výši, počtu a četnosti plateb po skončení ochranné doby, jakož i o celkové částce, kterou ve výsledku zaplatíte.

Čekají mě v souvislosti s odkladem splátek nějaké další náklady?

Ze strany banky nikoliv. Je však možné, že budete muset zaplatit drobné výdaje třetím stranám, například pokud budete Vaše oznámení o odkladu splátek posílat poštou, počítejte s výdaji za poštovné.