Rychlá navigace:

Vyhledávání


Vítejte v Expobank CZ a.s.

Slovník užitečných pojmů

Mnoho dalších pojmů z oblasti finančních služeb, informací o finančních produktech a finančním plánování získáte na stránkách www.financnivzdelavani.cz, které jsou společným vzdělávacím projektem finančních asociací, ČNB a MFČR.

A B C D E F H CH I J K M N O P R S T U V Z

A

Acquirer

Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.

Adresář omikron

Adresář je vytvořen v průběhu instalace, nutný pro funkčnost systému internetového bankovnictví

Akceptace karet

Proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB).

Akceptační dopis

Dokument, kterým Banka plně akceptuje (odsouhlasuje) žádost Klienta umožňující tak vznik smluvního vztahu. Akceptační dopis stejně jako Žádost obsahuje detailní parametry poskytnutého produktu - např. u Osobní půjčky zejména výši úvěru a délku splácení, výši úrokové sazby, výši celkové měsíční splátky a RPSN.

Anuitní splátka

Neměnná pravidelně placená platba po definované období. Anuitní splátka úvěru se skládá ze splátky jistiny a splátky úroků a je vypočtena tak, aby poklesy ve splátkách úroků vyplývající z klesající jistiny byly právě kompenzovány nárůsty ve splátce jistiny. Celková anuitní splátka obsahuje také pravidelné nebo rozpuštěné poplatky. Nejčastější frekvence splátek je měsíční.

Další používaná označení: anuita

Autorizace

Proces, při kterém je vyžádán souhlas vydavatele karty s platbou nebo výplatou hotovosti prostřednictvím platební karty. Souhlas je vyjádřen poskytnutím autorizačního kódu.

Obecně o schválení nebo zamítnutí transakce rozhoduje vydavatel nebo třetí strana, jednající jménem vydavatele. U čipových transakcí může schválení vydat čip v rámci limitů stanovených vydavatelem.

Autorizační služba off-line

Proces vyhodnocení a schválení provedení transakce na terminálu v prodejním místě, a to bez kontaktování vydavatele.

AVS - Address verification system

Address Verification System - zkratka pro automatický systém umožňující obchodníkům, kteří akceptují transakce bez přítomnosti karty (CNP) vzdálenými kanály, např. telefonem, písemnou objednávkou nebo internetem, ověřit zúčtovací adresu držitele karty (Systém je využíván převážně v USA).

Nahoru »

B

Bankomat

Peněžní výdajový automat, který slouží především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební karty či bankomatové karty.

Další používaná označení: ATM; Automatic Teller Machine;

Bankovní poplatky

Poplatky, provize a jiné odměny splatné Bance a uvedené v Sazebníku nebo příslušné smlouvě (u úvěrových obchodů včetně nesplacených nákladů a výdajů podle příslušné smlouvy o úvěru) a poplatky, provize a jiné odměny účtované jakoukoli třetí stranou v souvislosti s poskytováním bankovních služeb

Běžný účet

Bankovní účet, na kterém má Klient uloženy peníze formou vkladů na viděnou, t.j. které si může kdykoli vybrat nebo vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněžních prostředků z běžného účtu může Klient uskutečňovat různými způsoby, například v hotovosti či pomocí bezhotovostních převodů z jiných účtů nebo na jiné účty (např. výplaty mzdy od zaměstnavatele či platby za poskytované služby).

Další používaná označení: Current Account, IQkonto

Bonita

Schopnost Klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.

Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness

Nahoru »

C

Cestovní šek

Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za služby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si může příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předložení pasu/průkazu totožnosti) jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení zahraničních valut (tj. platebních prostředků v cizí měně), než je hotovost.

Další používaná označení: Traveller's Cheque

Co-brandovaná karta, Kobrandovaná karta

Platební karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele služeb nebo jiné komerční organizace.

Čas uzávěrky

Nejzazší lhůta pro podání platebního příkazu Bance zveřejňovaná v Provozovnách Banky a na Internetové stránce Banky

Čipová karta

Platební karta, která je vybavena čipem s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie nabízí zvýšení bezpečnosti a rozšíření funkcí karty (např. věrnostní programy, elektronická peněženka či autorizaci transakcí internetového bankovnictví).

Další používaná označení: Chipová karta

Čipový terminál

Typ terminálu, certifikovaný podle specifikace EMV, který je schopen realizovat čipové transakce i transakce z magnetického proužku.

Číslo karty

Číslo, které je vyraženo (embosováno) a/nebo zašifrováno na platební kartě a které identifikuje vydavatele a konkrétní účet držitele karty.

Číslo karty se skládá z hlavního identifikátoru odvětví, identifikátoru vydavatele, identifikátoru konkrétního účtu a kontrolní číslice. Též označováno jako PAN.

Nahoru »

D

Datum transakce

Datum, kdy se realizuje transakce (např. skutečné datum, kdy držitel karty kupuje zboží nebo služby nebo získává hotovost).

Debetní karta

Debetní karta je platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na běžném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem).

Debetní zůstatek

Záporný zůstatek na účtu Klienta. Částku, která je v takovém případě uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, Klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

Další používaná označení: Debit Balance

Depozitní směnka

Cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se Banka zavazuje vyplatit Klientovi k určitému datu určitou částku.

Další používaná označení: Deposit promissory note

Disponibilní zůstatek

Peněžní prostředky, které má Klient na konkrétním účtu v daném okamžiku k dispozici. Zpravidla jde o aktuální zůstatek na účtu zahrnující Kreditní zůstatek a Povolený Debetní zůstatek, snížený případně o povinný minimální zůstatek nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

Další používaná označení: Available Balance

Dispoziční oprávnění

Právo dispozice s prostředky na účtu. Dispoziční oprávnění Klienta jako majitele účtu je neomezené. Klient je oprávněn způsobem uvedeným ve smlouvě o účtu a VOP udělit, měnit nebo zrušit Dispoziční oprávnění jedné nebo více fyzickým osobám a stanovit rozsah tohoto oprávnění

Doklad o transakci

Papírový doklad, vydaný pokladníkem či terminálem v místě transakce.

Držitel karty (Cardholder)

Fyzická osoba, které byla na žádost a se souhlasem majitele účtu vydána platební karta k používání. Podepsáním smlouvy se držitel karty zavazuje dodržovat obchodní podmínky vydavatele karty. Držitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu).

Nahoru »

E

Elektronické obchodování

Druh obchodní transakce, při níž jsou transakce prováděny prostřednictvím internetu, kdy nakupující a obchodník nejsou na stejném fyzickém místě, a která zahrnuje platbu prostředky elektronického obchodování. Provádí se prostřednictví internetu přijímáním on-line transakcí (v prostředí bez přítomnosti karty), často iniciovaných držitelem karty ze zákazníkova osobního počítače.

Další používaná označení: e-obchodování, e-commerce.

Elektronický imprint

Přečtení a vytištění nebo zachycení údajů o kartě terminálem čtoucím magnetický proužek nebo zařízením čtoucí čip.

Elektronický platební prostředek

Elektronickým platebním prostředkem je (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.)
a) prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se zpravidla vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem (představovaný platební kartou, mobilem s bankovním čipem atd.)
b) elektronický peněžní prostředek (např. elektronická peněženka).

Elektronický podpis

Elektronickým podpisem je ověřena identita uživatele přímého bankovnictví a autorizována platba, el. podpis lze uložit na disketu nebo podepisovat pomocí chipové karty

Embosovaná platební karta

Platební karta má identifikační údaje vyznačeny ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků, tzv. Reliéfní písmo, neboli embossing. Umožňuje platbu pomocí mechanické čtečky (imprinter nebo žehlička). Lze s ní platit i v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým platebním terminálem.

Nahoru »

F

Fixační období

Období, na které je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Další používaná označení: Fixace; Fixed Period

Nahoru »

H

Hologram

Laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání.

Hotovost

Bankovky a mince.

Další používaná označení: Fyzické peníze; Cash;

Hybridní karta

Hybridní karta je platební karta vybavená jak magnetickým proužkem, tak čipem pro záznam dat a komunikaci s terminály. Hybridní karty fungují jako čipové karty na terminálech podporující čip a jako karty s magnetickým proužkem na ostatních terminálech.

Hypoteční úvěr

Úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti.

Další používaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit;

Nahoru »

CH

Charge karta

Charge karta je platební karta s odloženou splatností. Jedná se o úvěrovou kartu s možností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou až do splatnosti čerpané částky úročeny.

Chargeback

Viz Zpětné zúčtování

Nahoru »

I

IBAN

Je identifikace čísla účtu (protože neobsahuje jen samotné číslo účtu Klienta, ale také kód banky, pobočky aj. údaje) v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí Banka Klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.

Další používaná označení: International Bank Account Number

Inicializační dopis

Je přihláškou do internetového bankovnictví MultiCash Office, je generována po zadání čísla účtu a jména Klienta v průběhu instalace internetového bankovnictví

Inkasní způsob placení

Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován (viz - svolení k inkasu)/zatížen/debetován bez dalšího pokynu Klienta. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet (viz - příkaz k inkasu). Příkaz příjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, či kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce) je označován jako odmítnuté inkaso.

Další používaná označení: Inkaso; Příkaz k provedení inkasa; Collection Order

Internetové bankovnictví

Služba, která Klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nutné je připojení k internetu, stažení programu a podpis smluv

IQkredit

Viz Kontokorent

IQpůjčka

Typ Osobní půjčky určený speciálně k refinancování (doplacení) jiných úvěrových produktů (zejména všech typů splátkových úvěrů, kreditních karet a kontokorentních úvěrů) a tím ke snížení úvěrového zatížení a dosažení lepších podmínek. IQpůjčka standardně obsahuje tzv. dodatkovou část, jejíž použití nemá účelovost stanovenu a může být Klientem použita "na cokoli".

Související pojmy: Osobní půjčka; refinancování; konsolidace úvěrů

Nahoru »

J

Java Virtual Machine (JVM)

Program zajišťující chod technologie Java, která slouží k práci s certifikáty v aplikaci LBBW Direct. Tento program je bezplatně k dispozici ke stažení na Internetu

Nahoru »

K

Kartová asociace

Organizace, která řídí a standardizuje provoz a zúčtování transakcí platebními kartami pod svou značkou, např. MasterCard, VISA, Diners Club International, American Express, JCB.

Klient

Fyzická nebo právnická osoba (včetně územně samosprávného celku nebo jiné veřejnoprávní korporace), která je majitelem účtu zřízeného u Banky nebo která jinak využívá služby či produkty poskytované Bankou

Kontokorent

Možnost přečerpání účtu do výše Debetního zůstatku povoleného Bankou ve smlouvě s Klientem, tedy účet, na kterém Klient může čerpat do mínusu v rámci předem dohodnutého úvěrového limitu.

Další používaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit; IQkredit

Kontrolní kód

Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uložen na magnetickém proužku (CV1) a vytištěn na podpisovém proužku karty (CV2).

Korespondenční banka

Finanční instituce, jejímž prostřednictvím Banka zajišťuje provedení bankovních služeb mimo dosah její působnosti, zejména platební styk

Kreditní karta

Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty je nezávislý na běžném účtu Klienta; některé banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich Klient měl veden běžný účet.

Další používaná označení: Credit Card

Kreditní transakce

Transakce, při níž držitel karty vrací obchodníkovi zboží a dostává za jeho hodnotu kredit. Je možné provést plnou nebo částečnou refundaci původní částky transakce.

Kreditní zůstatek

Kladný zůstatek na účtu.

Další používaná označení: Credit Balance

Nahoru »

M

Maestro

Ochranná známka a servisní značka používaná pro globální on-line debetní produkt asociace MasterCard. Tento produkt má povinné používání PIN při transakcích v místě prodeje a u transakcích v bankomatech.

Magnetický proužek

Součást platební karty sloužící k záznamu elektronických údajů.

Majitel účtu

Majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce.

Manuální transakce provedená platební kartou

Transakce, pro niž obchodník získal detaily karty manuálně. Detaily karty je možné získat otiskem (imprintem) karty v prodejním místě nebo je uvést v korespondenci nebo telefonickém příkazu (nikoli však elektronicky prostřednictví terminálu v prodejním místě).

Další používané označení: Manuální otisk

MasterCard

Viz MasterCard International Incorporated. Termín „MasterCard“ se všeobecně používá jak pro vlastní společnost, tak i pro funkční subjekt reprezentovaný různými síťovými službami provozovanými touto organizací."

MasterCard International Incorporated

Společnost registrovaná ve státě Delaware, USA, (se sídlem v Purchase, New York), která je neziskovým sdružením finančních institucí s členy v celém světě (V r. 2006 přechází na akciovou společnost). Je vlastníkem a poskytovatelem licence na název a logo MasterCard International.

Mechanický imprinter

Mechanické zařízení sloužící k pořízení otisku údajů z embosované platební karty na prodejní doklad.

Metoda ověření držitele karty

Metoda, která ověřuje identitu držitele karty. Právoplatnost držitele karty může být ověřena například prostřednictvím podpisu, PINu nebo biometrických údajů. Ve zkratce CVM.

Místo transakce

Fyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobslužným terminálem (v samoobslužném prostředí). Viz též také používané Místo prodeje / Point-of-Sale.

MO/TO

Viz Transakce na základě písemného / telefonického příkazu - MO/TO.

Moratorium

Odložení splácení. V LBBW Bank je standardní součástí Osobní půjčky prodloužení období od načerpání úvěru do splatnosti první splátky o moratorium tak, aby první splátka nenastala dříve než za měsíc. Moratorium standardně nepřesahuje 30 dní a jeho délka je jednoznačně určena datem čerpání (např. při čerpání 10. v měsíci je moratorium standardně 5 dní a splatnost první splátky nastane 15. v následujícím měsíci, tj. většinou za 35-36 dní od data čerpání).

Další používané označení: Grace period

MultiCash Office

Název systému internetového bankovnictví pro účty vedené v šestičíselném formátu

Nahoru »

N

Náhradní karta

Prozatímní karta, kterou vydavatel nebo jeho agent (včetně asociace) poskytne oprávněnému držiteli jako náhradu za ztracenou nebo zcizenou kartu.

Neoprávněná transakce provedená platební kartou

Transakce provedená bez vědomí právoplatného držitele karty.

Nepovolený debetní zůstatek

Debetní zůstatek, u kterého není sjednán úvěrový (kontokorentní) rámec nebo jehož výše přesahuje dohodnutý úvěrový (kontokorentní) rámec

Nahoru »

O

Obchodní místo banky

Viz provozovna banky

Obchodní místo platebních karet

Obchodní místo označuje buď:
- fyzické prostory, kde je provedena transakce platební kartou,
- v případě elektronického obchodování nebo Mail/Phone Order Merchant se jedná o stát, na který se vztahují všechny následující podmínky:
- existuje trvalé sídlo obchodní společnosti, obchodníka (Permanent Establishment), jehož prostřednictvím se transakce provádějí
- Obchodní společnost je držitelem platné licence pro obchodní místo
- Obchodní společnost udržuje místní adresu pro korespondenci a právní jednání
- Obchodní místo platí daně ve vztahu ke své prodejní činnosti.

Další používané označení: Prodejní místo / Point-of-sale, Místo transakce / Point-of-transaction.

Odblokování

Akce provedená vydavatelem, která umožní používání předtím zablokované platební karty nebo předtím zablokované aplikace na čipové kartě.

Odmítnutí transakce

Typ autorizační odpovědi, který používá Banka k odmítnutí autorizace transakce. Zpráva vždy obsahuje popis daného problému.

Oprávněná osoba

Fyzická osoba s Dispozičním oprávněním v rozsahu uvedeném Klientem v Podpisovém vzoru

Osobní data

Fyzické osoby, případně Oprávněné osoby, které je Banka povinna nebo oprávněna zjišťovat pro jednoznačnou identifikaci Klienta v souvislosti s poskytováním bankovních služeb, včetně data narození nebo rodného čísla Klienta nebo Oprávněné osoby a trvalého nebo jiného pobytu. Citlivé údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů jsou pro potřeby této definice vyloučeny

Osobní údaje klienta

Osobní půjčka

Spotřebitelský úvěr bez zajištění a bez dokládání účelu určený pro drobné Klienty. Výše úvěru je od 20 000 Kč do 500 000 Kč, délka splácení od 12 do 72 měsíců.

Související pojmy: Spotřebitelský úvěr; IQ půjčka

OTP

Jednorázový autentifikační kód.

Nahoru »

P

p.a.

Ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).

Další používaná označení: per annum

Padělaná karta

Karta, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data.

Phishing

Snaha vylákat osobní nebo důvěrné informace například prostřednictvím náhodně rozesílaných e-mailů, které předstírají, že jejich autorem je důvěryhodná společnost. Jejich smyslem je přimět adresáta ke sdělení osobních nebo důvěrných informací, které mohou být následně zneužity. Vzniklo úpravou anglického výrazu fishing (rybaření) - vyslovuje se "fišing"; v češtině též jako "rhybaření".

PIN - Osobní identifikační číslo

Alfanumerický kód určený k autentikaci oprávněného držitele. Vydavatel jej sděluje výhradně oprávněnému držiteli, který má povinnost udržovat PIN v tajnosti. PIN - Osobní identifikační číslo se používá pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu)

Další používaná označení: Personal Identification Number

Platební instrumenty

Platební karty a šeky, které vydává Banka pro provádění bezhotovostních plateb z účtu

Platební karta

Karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech).

Další používaná označení: Bankovní platební karta; Payment Card;

Platební příkaz k inkasu

Pokyn příjemce, aby Banka zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet/ lepší ve prospěch účtu příjemce . K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu Klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby Klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu).

Další používaná označení: Příkaz k provedení inkasa; Inkaso; Collection Order

Platební příkaz k úhradě

Pokyn Klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši) bezhotovostním převodem.

Další používaná označení: Příkaz k převodu; Payment Order

Platební terminál

Technické zařízení umístěné na obchodním místě, určené k autorizaci platební transakce a jejímu vypořádání.

Platnost karty

Údaj na platební kartě vymezující období, kdy lze kartu použít. Na přední straně platební karty je uveden ve tvaru MM/RR a zároveň je uložen v elektronické podobě na magnetickém proužku nebo čipu.

Podezřelá transakce provedená platební kartou

Transakce, u které existuje pochybnost, zda byla provedena oprávněným držitelem karty, nebo o které držitel karty prohlásil, že ji neuskutečnil.

Podpisový certifikát pro LBBW Direct

Soubor malé velikosti sloužící k podepisování platebních příkazů v LBBW Direct. Tento soubor si Klient může uložit na libovolném místě v počítači, popřípadě na disketu, USB disk či jiné přenosné médium

Podpisový proužek

Součást platební karty, kde je umístěn podpis držitele karty (vlastnoruční podpis nebo podpis provedený jinou technologií, např. laserem nebo přenesený fotograficky). Porovnáním podpisu na platební kartě s podpisem na prodejním dokladu je provedena autentikace.

Podpisový vzor

Bankovní formulář se vzorovým podpisem Klienta a případně Oprávněných osob s uvedením rozsahu Dispozičního oprávnění ohledně konkrétního účtu

POS

Zkratka Point of Sale, Point of Service (prodejní místo, místo prodeje, místo obsluhy). Viz Prodejní místo / Point of Sale resp. Místo transakce / Point of Transaction.

Povolený debetní zůstatek

Debetní zůstatek, jehož výše je nižší nebo rovna sjednanému úvěrovému (kontokorentnímu) rámci

Pracovní den

Jakýkoli den, mimo soboty, neděle a státem uznaných svátků, kdy jsou banky v České republice a případně též v jakémkoli místě v zahraničí rozhodném pro provedení příslušné bankovní operace, včetně kotování úrokových sazeb, otevřeny pro normální provoz.

Další používané označení: Bankovní pracovní den

Prodejní doklad

Doklad o bezhotovostní platbě provedené platební kartou autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.

Provozovna Banky

Veřejné prostory pracoviště Banky, které spravuje účet Klienta

Průkaz totožnosti

Platný úřední doklad vydaný státním orgánem, z něhož lze ověřit podobu osoby, která má být identifikována, její jméno a příjmení, případně všechna jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, státní občanství a případně další identifikační údaje.

Předautorizace

Žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce.

Přímé bankovnictví

Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.

Další používaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking

Nahoru »

R

Referenční kontokorentní sazba

Je úroková sazba pro Povolené debetní zůstatky běžných účtů ve stejné měně vyhlašovaná Bankou a zveřejňovaná v Oznámení., tato sazba se může průběžně měnit v závislosti na pohybu základní úrokových měr na peněžním trhu.

Registrační autorita

Samostatná aplikace, která slouží k vytvoření Podpisového certifikátu klienta pro LBBW Direct

Reklamační řád

Pravidla vyhlašovaná Bankou pro postup při vyřizování reklamací Klientů

Revolving

Opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek.

RPSN

Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/Klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/Bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

Další používaná označení: Roční procentní sazba nákladů; Annual Percentage Rate of Charge

Nahoru »

S

Sankční úrok

Úrok podle úrokové sazby pro Nepovolené debetní zůstatky na účtu vyhlašované Bankou zvlášť pro každou měnu, ve které jsou vedeny běžné účty a zveřejňované v Oznámení. Sankční úrok je úrokem z prodlení ve smyslu ustanovení platných právních předpisů

Sazebník

Sazebník Bankovních poplatků vyhlašovaný Bankou a zveřejňovaný v Provozovnách Banky a na Internetové stránce Banky

Skimming

Postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického proužku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného držitele karty.

Směnka cizí / Směnka vlastní

Cenný papír, který je označen jako směnka a obsahuje určité zákonem vyžadované (povinné) náležitosti, zejména bezpodmínečný příkaz výstavce akceptantovi (u směnky cizí) nebo bezpodmínečný závazek výstavce (u směnky vlastní) zaplatit osobě, v jejíž prospěch je směnka vystavena nebo rubopisována, v určenou dobu a na určeném místě konkrétní peněžní částku.

Další používaná označení: Bill of Exchange / Promissory Note

Smlouva s držitelem karty

Smlouva mezi držitelem karty a vydavatelem, kterou se řídí podmínky vydání a používání platební karty.

Speciální podmínky

Zvláštní obchodní podmínky, které může Banka vydávat jako doplněk k VOP pro jednotlivé druhy bankovních služeb

Splátkový kalendář

Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněžitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.

Další používaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule; Repayment schedule

Splátkový účet

Účet určený výhradně pro splácení úvěrů (např. Osobní půjčky).

Splatnost

Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Další používaná označení: Maturita; Maturity; Due Date;

Stop list

Soubor dat v papírové nebo elektronické formě obsahující čísla blokovaných karet, které nesmějí být akceptovány k provedení transakce. Využití stop listu při autorizaci zabraňuje zneužití zablokované karty.

Svolení k inkasu

Souhlas Klienta (plátce), kterým Klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

Další používaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit;

SWIFT

Celosvětový systém umožňující chráněný přenos dat týkajících se finančních transakcí v různých produktových oblastech.

Další používaná označení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Šek

Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

Další používaná označení: Cheque

Nahoru »

T

Termínovaný účet

Účet, který slouží k ukládání peněz Klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou půjde o uložení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu.

Související pojmy: Spořící účet; Depozitní účet; Depozitum; Deposit Account; Depozitní směnka; Úsporný účet

Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu

Transakce iniciovaná držitelem karty prostřednictvím buď korespondence s obchodníkem nebo instrukcí daných obchodníkovi telefonem, přičemž ani karta ani držitel karty není na prodejním místě přítomen.

Další používané označení: MO/TO

Trvalý platební příkaz k úhradě / inkasu

Příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu Klienta na jiný účet/nebo k inkasu.

Další používaná označení: Standing Payment Order

Nahoru »

U

Universální žádost o odblokování přístupu do aplikace LBBW Direct

Žádost sloužící k požadavku Klienta na odblokování přístupu do aplikace LBBW Direct či Registrační autority

Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz v určité měně obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) je určena podle doby, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a v případě uložených peněz obvykle též podle výše vkladu.

Další používaná označení: Interest Rate

Uživatel

Osoba s přístupem na účet prostřednictvím internetového bankovnictví, může mít stanovena různá uživatelská oprávnění, uživatel může být pověřen majitelem účtu k přístupu na účet

Uživatelské oprávnění

Soubor přístupových práv daného uživatele internetového bankovnictví

Nahoru »

V

Vázaný účet

Účet zřízený bankou na základě smlouvy mezi bankou a stranami konkrétního obchodu za účelem úschovy peněžních prostředků určených pro vypořádání určených platebních závazků vyplývajících z takového obchodu, přičemž uvolnění takových prostředků a jejich výplata z vázaného účtu bankou některé ze stran je podmíněna splněním podmínek dohodnutých s bankou.

Další používaná označení: Escrow Account

Virtuální karta

Platební karta, existující pouze ve formě čísla karty, určená pro použití na internetu. Nemá fyzickou (plastovou) podobu, a proto nemůže být použita v prostředí "z očí do očí" (kde je pro realizaci transakce vyžadována fyzická přítomnost karty).

VISA

Visa International Service Association

VisaNet

Celosvětová komunikační síť kartové asociace VISA a služby, které pro členy asociace zajišťují on-line finanční zpracování, autorizaci, clearing a zúčtování.

Vklad

Peněžní prostředky vložené na účet, ať už v hotovosti, či bezhotovostně.

Další používaná označení: Deposit

Vrácení hotovosti

Transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší než skutečná částka koupeného zboží nebo služeb, což obchodníkovi umožňuje vyplatit držiteli karty zůstatek v hotovosti v místě prodeje. Používá se též anglický výraz: Cash back .

Výběr hotovosti

Získání hotovosti výběrem na pokladně banky nebo z bankomatu prostřednictvím platební karty

Vydavatel karty

Banka, úvěrová nebo jiná finanční instituce, která vydává platební karty a která má smluvní vztah s držitelem karty.

Výpis z účtu

Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu Klienta. Banka jej vystavuje a Klientovi předává (osobně, zasílá poštou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby Klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi).

Další používaná označení: Statement of Account; Account Statement;

Výplata hotovosti

Získání hotovosti u přepážky banky nebo směnárny na základě předložení platební karty.

Nahoru »

Z

Zablokování karty

Akce, která znemožní další používání platební karty. Zablokovanou kartu již nelze používat k realizaci autorizovaných transakcí.

Znehodnocení karty

Způsob narušení celistvosti platební karty zabraňující jejímu dalšímu použití. Provádí se v souladu s pokyny vydavatele karty. Pokud vydavatel znehodnocení nespecifikuje, kartu je třeba znehodnotit podélným rozstřižením v místě čísla karty a proděravěním magnetického proužku nebo čipu.

Zpětná úhrada

Transakce, kterou na základě reklamace držitele vydavatel odúčtoval zpracovatelské bance.

Zpětné zúčtování

Definovaný postup reklamace transakce, kterým může vydavatel požadovat od zpracovatelské banky vrácení celé částky transakce nebo její části. Tento postup se používá v případě, kdy je nějaká dříve předložená transakce napadena držitelem karty z důvodu opravňujícího k vrácení účtované částky (existuje kód důvodu pro chargebacku).

Výraz Chargeback se používá také pro zprávu, kterou poslal vydavatel acquirerovi k iniciování procesu zpětného zúčtování. Další používané označení: Chargeback

Ztracená nebo zcizená platební karta

Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele.

Zůstatek na účtu

Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu Klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je Klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak Klient bance v daném okamžiku dluží.

Další používaná označení: Saldo; Balance; Account Balance

Slovník užitečných pojmů


Kurzovní lístek

03.07.2015

Valuty Nákup Prodej

EUR 26,433 28,068

USD 23,820 25,294

GBP 37,200 39,502

detail kurzovního lístku

Pobočky

Novinky a tiskové zprávy

1. červenec 2015
Změna Standardních sazebníků odměn a poplatků k 1. 7. 2015
Více »

11. červen 2015
Expobank připravila pro klienty privátního bankovnictví rodinný den v Safari muzeu
Více »

Archiv novinek

Dokumenty ke stažení